Allt fler dör i KOL

Oktober 2016
Varje år presenterar Socialstyrelsen statistik över hur många personer som dött av olika orsaker under det gångna året. Enligt den senaste rapporten avled 2 671 personer i sviterna av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) under 2015. Det motsvarar en uppgång med 138 dödsfall sedan 2014 och det är det högsta antalet KOL-relaterade dödsfall sedan 1997, då Socialstyrelsen först började med att publicera denna statistik. Under åren har KOL även kommit att stå för ökande högre andel av samtliga dödsfall, från cirka 1,5 procent av samtliga dödsfall år 1997 till cirka 3 procent år 2015.1

Socialstyrelsens statistik visar också att det idag dör fler kvinnor än män av KOL. Från 2005 till 2015 har antalet kvinnor som dör i sjukdomen ökat från 1 125 till 1 504. Det är en ökning med hela 37 procent. Under samma tid har andelen män som dör i KOL ökat med 5 procent, från 1 107 till 1 167 personer.

Mycket talar för att den högre dödligheten från KOL bland kvinnor kan bero på att deras luftvägar är känsligare än mäns, vilket gör dem mer sårbara för tobaksrök. Det finns också könskillnader vad gäller samsjuklighet. Kvinnor med KOL drabbas oftare av osteoporos (benskörhet), ångest, depression och refluxsjukdom som sura uppstötningar. Bland män är det vanligare med hjärtsjukdom och lungcancer. För alla patienter med KOL gäller att de som är känsligare för luftvägsinfektioner drabbas av allvarligare konsekvenser.2

Idag lever cirka 400 000–700 000 svenskar med KOL men de allra flesta vet inte om det. Bara var femte har fått diagnos.3 Genom att identifiera den stora andelen KOL-patienter som ännu inte fått sin diagnos kan den som är drabbad, få hjälp. Med rätt hjälp, kunskap och förståelse om sin sjukdom kan jukdomsförloppet bromsas. Det finns fortfarande många, både bland patienter och inom vården, som tror att det inte går att göra något åt sjukdomen KOL. Men med rökstopp, läkemedel och träning kan symptomen lindras, försämringsperioderna förebyggas och livskvaliteten öka. Därför är det avgörande att de människor som
drabbas av KOL diagnostiseras så tidigt som möjligt.

 

1) Statistikdatabas för dödsorsaker. Socialstyrelsen 2016
2) Kroniskt obstruktiv lundsjukdom (KOL) – epidemiologi och diagnostik. Läkemedelsverket 16 oktober 2015.
3) Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Socialstyrelsen 2015

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84