På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

Vad orsakar KOL bland icke-rökare?

Oktober 2016

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en ledande orsak till sjuklighet och dödlighet i hela världen. Det har länge varit känt att tobaksrökning är en viktig riskfaktor men de senaste åren har befolkningsstudier pekat på att runt 20-25 procent av alla patienter med KOL drabbas trots att de aldrig har rökt.1 I utvecklingsländer är denna andel ofta betydligt större, uppskattningsvis 25-45 procent.2

Det är ofta svårt att fastställa orsaken till KOL hos icke-rökare, men det finns flera välkända riskfaktorer. Långvarig exponering för vissa typer av damm, fibrer och kemiska ångor på arbetsplatsen kan leda till luftvägsobstruktion, vilket associeras med KOL. Detta är framförallt en riskfaktor i utvecklingsländer. Kvinnor tros löpa större risk att drabbas av KOL, till stor del på grund av att de har mindre luftvägar än män. Precis som med många typer av sjukdomar är ålder en riskfaktor för KOL, och KOL blir vanligare med hög ålder. Många patienter med KOL uppvisar dock symtom redan vid 40 års ålder. Forskare har även hittat bevis för att genetiska faktorer spelar en viktig roll.2

Det är dock fortfarande mycket som vi inte vet om den grupp bland KOL-patienter som är icke-rökare. Nu ska ett nystartat svenskt projekt kartlägga KOL hos icke-rökare med målet att få ny kunskap om vad som orsakar rökoberoende KOL, men också om mekanismer, prognos och om den skiljer sig från den KOL som är orsakad av rökning. Något annat som gör att man nu riktar in sig på icke-rökare är att rökprevalensen i västvärlden går ner. Därmed är det troligt att rökning som orsak till KOL kommer att minska framöver.1

Projektet, som är ett samarbete mellan Karolinska institutet och sex universitetssjukhus, kommer att hämta patienter från den nationella studien Scapis, där 30 000 slumpvis utvalda personer i befolkningen genomgår omfattande undersökningar av hjärta och lungor. Nyligen tilldelades projektet Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor.1

Magnus Sköld, som är professor och överläkare på lung- och allergikliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, leder projektet. Han hoppas att arbetet kommer leda till att allmänhetens kunskap ökar om att KOL inte enbart är en rökrelaterad sjukdom, utan att det även finns andra orsaker, som sannolikt får större betydelse i framtiden.1

 

1) Kol – inget att skämmas för, Dagens Medicin, 12 oktober 2016
2) Shameem, Mohammad, et al. COPD in Non-smokers-Prevalence and Risk Factors. British Journal of Medicine & Medical Research, 8(2): 165-176, 2015

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84