På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

KOL ökar i världen

April 2017
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en ledande orsak till sjuklighet och dödlighet över hela världen. Antalet personer som lever med KOL globalt är okänt men baserat på ett antal storskaliga epidemiologiska studier har det uppskattats att antalet drabbade år 2010 var 384 miljoner.1 Det har också uppskattats att KOL orsakade cirka 3 miljoner dödsfall under 2015, vilket motsvarar 250 dödsfall varje timme. Det innebär att 5 procent av alla dödsfall under 2015 kan kopplas till KOL.2

Ofta är förekomsten av KOL direkt relaterad till förekomsten av tobaksrökning men i många länder är luftföroreningar utomhus, inomhus och på arbetsplatsen stora riskfaktorer. Dessa luftföroreningar uppstår vid förbränning av trä och andra biobränslen.1 Insjuknandet i KOL sker till följd av ett komplext samspel mellan långvarig exponering för giftiga gaser och luftpartiklar i kombination med en rad andra faktorer, däribland genetik, överkänsliga luftrör och dålig lungtillväxt under barndomen. Vi vet att nästan 90 procent av dödsfallen från KOL inträffar i låg- och medelinkomstländer.2

Förekomsten av KOL förväntas öka under de kommande årtiondena på grund av fortsatt exponering för riskfaktorer och en åldrande befolkning globalt. När livslängden ökar kommer fler människor uppvisa de långsiktiga effekterna av långvarig exponering för riskfaktorer.1 Det totala antalet dödsfall från KOL beräknas öka med mer än 30 procent under de närmaste 10 åren. 2016 är KOL den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen men det har uppskattats att det kommer vara den tredje vanligaste år 2030 om inte omedelbara åtgärder vidtas för att minska de bakomliggande riskfaktorerna, särskilt tobaksbruk.3

För att vända denna negativa trend spelar Världshälsoorganisationen (WHO) en viktig roll genom att koordinera internationella åtgärder. WHOs arbete syftar till att stödja medlemsstaterna i deras ansträngningar att minska bördan av KOL. Internationella åtgärder behövs för att:

  • öka allmänhetens medvetenhet om sjukdomen genom att se till att patienter och vårdpersonal har god kännedom om KOL och är medvetna om sjukdomens allvar;
  • organisera och samordna global epidemiologisk kontroll för att effektivt bevaka globala och regionala KOL-trender; samt
  • utveckla och implementera en optimal strategi för hantering och förebyggande av KOL.2

 

1) Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, GOLD 2017 Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD
2) European COPD Coalition
3) Chronic respiratory diseases, WHO

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84