På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

Följsamhet nyckel till att kontrollera KOL

Februari 2018
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, eller KOL, är en vanligt förekommande, livsförändrande sjukdom som berör ett stort antal personer varje år. Även om den långsiktiga försämringen av lungfunktionen hos personer som lever med KOL inte kan förhindras så kan behandling med läkemedel förebygga och kontrollera symtomen, förbättra hälsotillståndet samt minska förekomsten av exacerbationer, dvs. akuta försämringar som kan leda till att man behöver uppsöka sjukhusvård.1

Att patienter med långtidsmedicinering följer sina ordinationer är därför av central betydelse vid KOL för att önskade resultat ska uppnås. Följsamhet omfattar (1) påbörjan av ordinerad behandling; (2) genomförande av ordinerad behandling (rätt dos, inhalationsteknik och frekvens); och (3) uthållighet (upprätthålla följsamhet över behandlingstiden).2

Flera studier har visat tydliga samband mellan följsamhet till KOL-medicinering och kliniska såväl som ekonomiska effekter, däribland fler sjukhusinläggningar, högre dödlighet, sämre livskvalitet och förlust av produktivitet bland icke-följsamma patienter.3

Tyvärr är bristande följsamhet ett vanligt problem vid KOL. I en studie undersökte forskare data från 14,117 KOL-patienter med långtidsmedicinering, med en medelålder på 69,9 år och fann att 79,2 procent av dem inte följde sina ordinationer.1

Kombinationen av god vård och följsamhet till ordinationer är nyckeln till att kontrollera KOL. Huruvida en patient följer ordinationerna kan påverkas av flera faktorer, både specifika behandlingsaspekter (t.ex. doseringen, inhalatortyp, och biverkningar) och patientspecifika faktorer (t.ex. uppfattning om den egna hälsan, kunskapsnivå, multisjukdom och socioekonomisk bakgrund).1,2

Samtidigt är positiva faktorer som påverkar följsamheten i rätt riktning tydlig kommunikation, realistiska målsättningar, biverkningsinformation, lungrehabilitering och lungfunktionstest. Vidare är det viktigt att KOL-patienter tränas i effektiv inhalationsteknik och aktivt uppmanas att ta ansvar för hanteringen av sin sjukdom.4

 

1. Dhamane, Amol D., et al. "Association between adherence to medications for COPD and medications for other chronic conditions in COPD patients." International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 12 (2017): 115.

2. van Boven, Job FM, et al. "Enhancing respiratory medication adherence: the role of health care professionals and cost-effectiveness considerations." The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice 4.5 (2016): 835-846.

3. van Boven, Job FM, et al. "Clinical and economic impact of non-adherence in COPD: a systematic review." Respiratory medicine 108.1 (2014): 103-113.

4. Fuerst, Mark L. ”COPD patient education can aid compliance efforts” Medical Economics, November 29, 2016

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84