• 02.jpg

KOL och astma – likheter och skillnader

Även om det finns många likheter mellan astma och KOL är det två mycket olika sjukdomar. Astma debuterar ofta i tidig ålder och beror i många fall på ärftliga faktorer och/eller allergi. KOL debuterar oftast efter 40 års ålder och beror som regel på rökning.

Likartade symptom

Symtomen vid de två sjukdomarna liknar varandra. Det är i båda fallen en inflammation i luftrören med trånga luftvägar, slembildning, hosta och andnöd som följd. Vid astma kommer besvären som attacker av andnöd då man andas in ämnen man är allergisk mot, eller vid kall eller torr väderlek. Astmaattacker, som beror på att luftrören drar ihop sig, kan också uppstå vid ansträngning eller i samband med infektioner. Astmabesvären kan behandlas med astmamediciner. Mellan attackerna kan man vara helt besvärsfri och lungfunktionen är då normal. Förstörda lungblåsor förekommer normalt inte hos den som har astma.

Vid KOL är luftrören ständigt förträngda. Patienterna har konstant sänkt lungfunktion som successivt försämras. Det finns också ofta inslag av emfysem, förstörda lungblåsor. Lungorna förlorar sin elasticitet och andningen försvåras. Passagen av syre till blodet blir sämre och syrebrist kan uppstå.

Astma och KOL kräver olika behandling

Det finns avgörande skillnader mellan sjukdomarna både vad gäller diagnos och behandling. Båda sjukdomarna behandlas nästan uteslutande med läkemedel som andas in. Astma behandlas vanligtvis i ett tidigt skede, medan KOL ofta upptäcks och behandlas sent. Patienter med astma ges i första hand underhållsbehandling med inhalation av kortison. Vid KOL sker läkemedelsbehandlingen i första hand med inhalerade luftrörsvidgande läkemedel för att minska andfåddheten och antalet försämringsperioder, så kallade exacerbationer. Vissa luftrörsvidgande läkemedel används för att behandla både KOL och astma.

Har du KOL?

Svara på 5 frågor och få en indikation på om du ligger i farozonen för KOL.

Gör testet >>

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84